شیر آب کنترل هود از بیرون

این نوع شیر آب کنترل هود از بیرون برای نصب از بیرون هود برای خروجی داخل هود می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آب کنترل هود از بیرون از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

کد 1007

توضیحات

این نوع شیر آب کنترل هود از بیرون برای نصب از بیرون هود آزمایشگاهی برای خروجی داخل هود می باشد .

آلیاژ بکار رفته در شیر آب کنترل هود از بیرون از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.